top of page
Privacy

Welkom! Dit is het privacy beleid van EMS Health Studio. EMS Health Studio hecht veel waarde aan jouw privacy en wij zullen jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken. EMS Health Studio is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij jouw lidmaatschap bij EMS Health Studio genoemd op de website www.emshealthstudio.nl ("Lidmaatschap") In dit privacy beleid beschrijven we hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan dit privacy beleid goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan EMS Health Studio jou direct dan wel indirect identificeren. 

 

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken in het kader van je Lidmaatschap of het gebruik van de Diensten, zijn: 

Algemene categorieën persoonsgegevens: 

•Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, foto, geboortedatum en geslacht. Indien je via jouw werkgever bent aangesloten bij het bedrijfsfitnessprogramma kunnen persoonsgegevens door je werkgever aan ons worden verstrekt; 

•Financiële gegevens, zoals jouw bankrekeningnummer, factuurgegevens, jouw keuze voor de wijze van betaling (bijvoorbeeld automatische incasso 

•Gegevens betreffende jouw Lidmaatschap, zoals de begindatum en duur van jouw Lidmaatschap, jouw bezoeken aan EMS Health Studio, je lidmaatschapsnummer en pasnummer, je persoonlijke EMS Health Studio code, je abonnementsvorm en indien van toepassing je reden van opzegging. 

•Gegevens betreffende de administratie van jouw Lidmaatschap, zoals gegevens betreffende een eventuele contract overname, mutaties, opzeggingen en debiteurenbeheer. 

 •De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten. 

•Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens: 

•Gezondheidsgegevens, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld informatie over jouw trainingsdoelen en trainingsfrequentie, je lengte en gewicht, eventuele zwangerschap, ziekte, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid. 

We verwerken alleen gezondheidsgegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt en alleen met jouw voorafgaande toestemming en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy beleid. Je kunt je toestemming op elk gewenst moment weigeren of intrekken, zie het gedeelte over 'Jouw rechten' onderaan dit privacy beleid. 

Wat wij doen met jouw gegevens EMS Health Studio verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover EMS Health Studio reeds persoonsgegevens van jou in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt. 

In veel gevallen ben je vrij om je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer je noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kun je mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze Diensten. Hieronder leggen wij uit wat de doeleinden zijn voor elke verwerking en op welke wettelijke grondslag dit berust. 

Voor de uitvoering van onze overeenkomsten: 

EMS Health Studio verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar Diensten, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van jouw Lidmaatschap. De persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt worden verwerkt om jou de diensten te kunnen leveren die je van ons verlangt en om de (financiële) administratie te verzorgen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen. 

Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen: 

EMS Health Studio verwerkt jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om onze leden en Website-bezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast verwerkt EMS Health Studio je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om je te informeren over producten, diensten of speciale acties van EMS Health Studio die voor jou interessant kunnen zijn. 

Tot slot gebruikt EMS Health Studio jouw persoonsgegevens om haar bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren en om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van EMS Health Studio of een acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis. 

Op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming: 

Met jouw toestemming kan EMS Health Studio je persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld indien je geen Lidmaatschap hebt. Dit omvat het versturen van marketing per e-mail, post of anderszins om jou te informeren over producten, diensten of speciale acties van EMS Health Studio die voor jou interessant kunnen zijn.

Op jouw verzoek kan EMS Health Studio de persoonsgegevens zoals omschreven in "bijzondere categorieën van persoonsgegevens" (zoals gegevens over jouw gezondheid of gegevens van strafrechtelijke aard) verwerken. Bijvoorbeeld indien je het belangrijk vindt dat wij op de hoogte zijn van jouw medische aandoening, indien je je abonnement wegens medische of strafrechtelijke redenen tijdelijk wil pauzeren of indien je op zoek bent naar een persoonlijk trainingsschema of persoonlijk voedingsadvies. We zullen je op dat moment ook informeren over het feit dat de gegeven toestemming op elk moment door jou kan worden ingetrokken en de manier waarop je dit kunt doen. 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: 

EMS Health Studio verwerkt jouw persoonsgegevens zoals in dit privacy beleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

Delen van jouw persoonsgegevens 

Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen EMS Health Studio hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij EMS Health Studio.

Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit privacy beleid. Daarnaast delen wij jouw persoonsgegevens met onze IT-leveranciers, omdat dit noodzakelijk is voor de levering van onze diensten. Ook kan EMS Health Studio jouw persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Indien je na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen jouw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derde partij. Wanneer het incassotraject wordt uitbesteed aan een incassobureau kan EMS Health Studio jouw persoonsgegevens met deze derde partij delen. 

Tot slot kan EMS Health Studio jouw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen. 

Doorgifte van jouw persoonsgegevens 

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaardcontracten met partijen die zich buiten de EER bevinden. Je hebt het recht op een kopie van alle documentatie waaruit blijkt dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door een verzoek in te dienen via info@ff4l.nl 

Minderjarigen 

Indien je jonger bent dan 16 jaar verwerken we jouw persoonsgegevens alleen indien voorafgaande toestemming van jouw ouder of voogd is verkregen. 

Beveiliging van je gegevens EMS Health Studio neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies. Daarnaast ondernemen we stappen om de toegang tot jouw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang moeten hebben voor een van de doeleinden zoals vermeld in dit privacy beleid. Bovendien zorgt EMS Health Studio er contractueel voor dat elke derde partij die jouw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. 

Bewaartermijnen 

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacy beleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: 

1.de periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben (zoals jouw Lidmaatschap); 

2.of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan EMS Health Studio onderworpen is; en 

3.of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek). 

Social Media of andere websites 

Onze Website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Twitter of YouTube. Als je deze links volgt, verlaat je onze Website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan EMS Health Studio geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacy beleid van de website die je bezoekt voor meer informatie. 

Jouw rechten 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder: 

Recht op inzage, correctie en wijziging van jouw persoonsgegevens: EMS Health Studio onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij jou ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening) aan EMS Health Studio worden gemeld zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je persoonsgegevens up-to-date zijn. 

Je hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling. Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid). 

Recht op dataportabiliteit: 

Voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals bijvoorbeeld in geval van jouw Lidmaatschap, heb je het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen. 

Intrekken van toestemming: 

Je kunt jouw toestemming te allen tijden intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens. 

\

Recht van verzet: 

Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. 

Recht op beperking: 

Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heb je het recht van EMS Health Studio de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden. 

Recht van bezwaar: 

voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonlijke gegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heb je het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan jouw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 

Recht tot het indienen klacht: 

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit privacy beleid worden verwerkt. 

 

Vragen of contact 

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy beleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met EMS Health Studio via onderstaande contactgegevens: 

EMS Health Studio 

Langsom 28

1066 EW Amsterdam  

e-mail: info@emshealthstudio.nl

 

Wijzigingen privacy beleid 

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie bij jou terecht komt.

bottom of page